Подслон в страната

Йоан 14:2
„В дома на Отца Ми има много жилища. Ако да нямаше, щях да ви кажа. Отивам да ви приготвя място.“

Пловдив

Център за временно настаняване на бездомни хора „Приют“ – жк. Младост, ул. Радко Димитриев № 33, бл. Г, тел: 032/ 219 181

 

 

 

 

Карта на мястото:

Дом за временно настаняване „Добролюбие“ – бул. Цариградско шосе № 106, тел: 032/ 634 405

Карта на мястото:

Варна

тел: 0882/ 28 00 52

Приютът за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица функционира от ноември 2013г. Официално е разкрит с решение 1126-11-1 от заседание  на Общински съвет – Варна на 18.09.2013г. Намира се в ж.к. „Победа”, ул. „Петко Стайнов” №7. Основна задача на Приюта е осигуряването на временен подслон – до три /3/ месеца за пълнолетни бездомни граждани с постоянен адрес на територията на община Варна. При извънредни обстоятелства се приемат бездомни хора и без такъв постоянен адрес, но само за 7 календарни дни. Приемането в Приюта се извършва всеки работен ден, в рамките на законоустановеното работно време – от 09:00 до 17:00 часа. Капацитетът е 100 лица, като е налице възможност и за надвишаването му при влошени метеорологични условия през зимния сезон. В такива случаи може да се приемат лица и извън регламентираното време, но за срок от три /3/ работни дни. За граждани без документ за самоличност, доведени по спешност от служебни лица на МВР, МБАЛ, социални работници и неправителствени организации се прави служебна справка с органите на МВР и се попълва „ПРИЕМЕН ПРОТОКОЛ”.


За настаняване в Приюта задължително се представят следните документи:

1. Заявление до Кмета на Община Варна;

2. Документ за самоличност – ако е наличен;

3. Здравноосигурителна книжка – ако е налична;

4. Здравен Картон – ако е наличен;

5. ЕР на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК – ако е налично;

6. Декларация за доходи и имуществено състояние;

7. Декларация за съгласие за обработка на лични данни;

8. При необходимост Управителят има право да изисква и други документи.

Контакти:

Митко Терзов – социален работник     тел: 0882/ 27 79 33;
Стефка Желева – социален работник тел: 0882/ 28 00 52
!!! В момента тече процедура по преместване на адреса на приюта. След като има яснота ще ви уведомим своевременно.

 

Бургас

Център за временно настаняване на бездомни хора – кв. Акации, ул. Китка № 5

 

Карта на мястото:

 

Русе

Приют „Добрият Самарянин“ – ул. Тракия № 25, тел: 0884 314 155, 0882 500 021, 082/ 500 021, 082/ 373 619


Приют за лица „Добрият самарянин“ предоставя комплекс от социални услуги на лица, загубили своя дом.

 

 

Добрич

Център за временно настаняване на фондация „Ръка за помощ“ – ул. Шипка

Благоевград

Център за временно настаняване – жк Еленово, бл 202, вх. Б, ет.1

тел: 073/ 885 442, 073/ 832 081

Капацитета на центъра е 10 места, като може да се ползва веднъж за три месеца на 1 календарна година.

 

 

Горна Оряховица

Център за временно настаняване „Промяна“, който съществува единствено чрез дарения

ул. Отец Паисий № 17

Пазарджик

Дом за временно настаняване – ул. К. Величков № 91, Дирекция Социално подпомагане – Пазарджик, ул. Е.Йосиф № 19,

тел: 034/ 443 865, 034/ 445 929

Видин

Център за временно настаняване – ул. Искър № 17, тел: 094/ 601 643

По информация от 02.06.16 центърът за временно настаняване в ж.к. Химик във Видин ще бъде преместен в с. Гомотарци – в бившия дом за деца и младежи с умствена изостаналост, който е закрит като социална институция, а децата от него са настанени в центрове, предлагащи грижи в среда, близки до семейната. За повече информация, в случай, че видите безпомощен човек на улицата без дом, позвънете на 112.

 

Враца

Център за временно настаняване на бездомни – намира се в бившето училище „Давид Тодоров“, сега „Никола Войводов“ ж.к. Дъбника.

Монтана

Център за временно настаняване –  ул. Иван Вазов № 4;

Дирекция Социално подпомагане – Монтана, ул. арх. М.Кръстев,

тел: 096/ 307 185 096/ 305 507

 

 

 

Силистра

Център за временно настаняване –  ул. Богдан Войвода № 5, тел: 086/ 821 495

Лом

Дом за временно настаняване – кв. Зорница, ул. Каймак Чалан № 9, тел: 0917/ 602 86

Брацигово

Дом за временно настаняване – ул. Преврен № 21 А, тел: 0355/ 23 13