Център за Настаняване от Семеен Тип за младежи с увреждания

“Център за настаняване от семеен тип“ е място за живот в среда, близка до семейната, за ограничен брой лица – не повече от 15. Центърът може да се ползва в комбинация с други социални, здравни, образователни и други услуги и в съответствие с потребностите на настанените лица. В центъра се предоставя подкрепа на деца със/без увреждания, младежи или пълнолетни лица с висока степен на зависимост от грижа и на стари хора.

Съгласно действащите разпоредби, до навършване на 25 годишна възраст лицето се счита за „младеж“, което означава, че същото има възможност да бъде насочвано и към социални услуги за пълнолетни лица, и към такива за младежи. Съгласно § 1, т. 25. oт Закона за социалните услуги, „пълнолетни лица с трайни увреждания“ са лица с определени 50 и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане.

Велико Търново

Адрес: ул. „Иларион Драгостинов“ №3, вх.А

Капацитет: 14 лица

Телефон: 062/ 69 00 65

с. Вълково, общ. Сандански

Адрес: Не е посочен

Капацитет: 14 лица

Телефон: 0884 14 52 83

Горна Оряховица

Адрес: ул. „Йордан Йовков“№2

Капацитет: 14 души

Телефон: 0882 16 53 61;   0879 10 42 68

Добрич

Адрес: жк “ Балик Йовково- юг“ №74-75, бл.В

Капацитет: 14 души

Телефон: 058/ 87 00 41

 

Адрес: жк“ Балик Йовково-юг“ № 72-73, бл.Б

Капацитет: 14 души

Телефон: 058/ 87 00 41

Нови пазар

Адрес: ул. „Плиска“ №19А

Капацитет: 14 души

Телефон: 053/ 72 23 98

Павликени

Адрес: ул.“Страцин“№2 Г

Капацитет: 14 души

Телефон: 0882 63 38 27

Русе

Адрес: ул.“ Котовск“№10

Капацитет: 14 души

Телефон: 0884 61 43 78

 

Адрес: ул“ Котовск“ №12А

Капацитет: 14 души

Телефон: 0884 61 43 78

Търговище

Адрес: кв. Запад 3 № 78

Капацитет: 14 души

Телефон: 0601/ 62 319

Ямбол

Адрес: ул. „Ямболска комуна“ №70

Капацитет: 14 души

Телефон: 0892 27 41 15

 

Адрес: ул. „Ямболска комуна“ №72

Капацитет: 14 души

Телефон: 0892 27 41 15

 

Източник: сайт на АСП