Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения

Специализирана институция за лица със сетивни нарушения, установени с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, в която са създадени условия за обслужване, отговарящи на ежедневните, социалните и терапевтичните потребности и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти на потребителите.

Вълчедръм

Адрес: ул.“Цар Самуил“№51

Капацитет: 48 души

Телефон: 097/ 44 21 22

Пирдоп

Адрес: ул.“ Евстати Иванов“№2

Капацитет: 33 души

Телефон: 071/ 81 56 24

София

Адрес: ул.“Балша“№23

Капацитет: 22 души

Телефон: 02/ 952 12 05

Хасково

Адрес: местност „Кенана“

Капацитет: 30 души

Телефон: 038/ 62 43 42