Социални услуги за малолетни и непълнолетни лица

Обща информация за същността и ролята на социалните услуги за деца:

Предоставянето на социални услуги за деца цели създаването на условия за пълноценно развитие, чрез грижа и подкрепа на децата в общността и децата в риск. Процесът по закрила на детето се осъществява и чрез редица мерки, които се изразяват в насочване към подходящи социални услуги за деца, предоставяни в общността, включително и от резидентен тип.

Фокусът при организирането, предоставянето и управлението на социалните услуги за деца е детето със своята уникалност на възможностите за реализация, без значение на етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение.
Развитието и реализирането на социалните услуги за деца и семейства следва европейските и национални принципи на хуманност и солидарност като осигурява достъпни и качествени социални услуги в общността, интеграция съобразена с индивидуалните потребности и грижа за децата от рисковите групи за ефективно социално включване.

На основание чл. 73 от Закона за социалните услуги,заявяването на желание за насочване на дете/деца за ползване на специализирани социални услуги, финансирани от държавния бюджет, в случаите, когато децата не попадат в дефиницията за „деца в риск“, съгласно Закона за закрила на детето, се извършва по желание на родител/попечител/ настойник/лице, полагащо грижи за дете/деца, което то може да заяви в дирекция „Социално подпомагане“ в рамките на работното време на дирекцията по настоящия му адрес устно – на място или по телефон, или писмено, включително по електронен път. При заявено желание за ползване на специализирана социална услуга, финансирана от държавния бюджет, насочването се извършва от определен от директора на дирекция „Социално подпомагане“ социален работник в срок до 20 дни от заявяването на желанието за ползване на услугата с изготвяне на предварителна оценка на потребностите която съдържа предложение за подходящите социални услуги, които лицето има право да ползва, и избраните от него социални услуги.

 •  Звено “ Майка и бебе“ | ХОРА В НУЖДА (horavnujda.com)
 • „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания“
 • „Дневен център за деца и/или младежи с тежки множествени увреждания“
 • „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“
 • „Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства“
 • „Дневен център за деца и пълнолетни лица с увреждания“
 • Център за социална рехабилитация и интеграция ( ЦСРИ) | ХОРА В НУЖДА (horavnujda.com)
 • „Кризисен център“
 • „Център за настаняване от семеен тип“
 • „Център за обществена подкрепа“
 • „Центрове за обществена подкрепа/Общностни центрове за деца и семейства“
 •  
 • „Център за работа с деца на улицата“
 • „Преходно жилище“