Дневен център за деца и/или младежи с увреждания

Това е форма за подкрепа на деца, младежи с трайни увреждания, в които се създават условия за обслужване, отговарящи на ежедневните и рехабилитационните им потребности, както и на потребностите от организация на свободното време. Потребителите се подпомагат от професионалисти с цел социално включване и превенция на настаняването им в специализирана институция. Специалисти от персонала на дневните центрове участват в мултидисциплинарни екипи по чл. 16, ал. 5 от Закона за социално подпомагане за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа и изготвяне на индивидуален план за подкрепа. В случаите, когато предоставянето на услугите е седмично, обслужването на потребителите е от понеделник до петък.

Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения

Специализирана институция за лица със сетивни нарушения, установени с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, в която са създадени условия за обслужване, отговарящи на ежедневните, социалните и терапевтичните потребности и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти на потребителите.

Дом за пълнолетни лица с физически увреждания

Специализирана институция за лица с физически увреждания, установени с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, в която са създадени условия за обслужване, отговарящи на ежедневните, социалните и терапевтичните потребности и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти на потребителите.
„Физическо увреждане“ е частична или пълна загуба на фина или груба двигателна способност на части от тялото, водеща до нарушена способност за придвижване, самообслужване и/или социална адаптация. Нарушаването на двигателната способност следва да е удостоверено с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК

Дом за пълнолетни лица с психични разстройства

Специализирана институция за хора с водеща диагноза, попадаща в обхвата на психичните разстройства, установена с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, в която са създадени условия за обслужване, отговарящи на ежедневните, социалните и терапевтичните потребности и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти на потребителите.

Адреси, капацит и телефон за контакт на целия списък на жилищата:

с. Лясково, обл. Стара Загора

Адрес: не е посочен

Капацитет: 60 души

Телефон: 041/ 27 53 16

с. Петково, обл.Смолян

Адрес: не е посочен

Капацитет: 100 души

Телефон: 030/ 29 22 29; 030/ 29 23 23; 030/ 29 23 24

с.Правда, обл.Силистра

Адрес: ул.“ Централна“ №28

Капацитет: 34 души

Телефон: 086/ 40 23 84

с.Радовец, обл. Хасково

Адрес: ул.“Ал. Стамболийски“№24

Капацитет: 67 души

Телефон: 047/ 39 22 74

с. Ровино, обл.Смолян

Адрес: не е посочен

Капацитет: 87 души

Телефон: 030/ 54 22 44

Свиленград

Адрес: местност “ Дом за социални грижи“

Капацитет: 70 души

Телефон: 037/ 97 16 45

Твърдица, обл.Сливен

Адрес: ул.“Индустриален“№1

Капацитет: 120 души

Телефон: 045/ 44 21 10; 045/ 44 21 11

с.Черни връх, обл.Шумен

Адрес: ул „ДВХПР“

Капацитет: 64 души

Телефон: 053/ 52 22 18

Източник:Сайт на АСП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост

Специализирана институция за хора с водеща диагноза „умствена изостаналост“, установена с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, в която са създадени условия за обслужване, отговарящи на ежедневните, социалните и терапевтичните потребности и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти на потребителите.

Защитено жилище за лица с физически увреждания

Форма на социална услуга за пълнолетни лица с физически увреждания с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 50%, които, подпомагани от специалисти, водят относително самостоятелен начин на живот в среда, близка до семейната. Капацитетът на услугата е до 8 места.
„Физическо увреждане“ е частична или пълна загуба на фина или груба двигателна способност на части от тялото, водеща до нарушена способност за придвижване, самообслужване и/или социална адаптация. Нарушаването на двигателната способност следва да е удостоверено с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Защитено жилище за лица с умствена изостаналост

Форма на социална услуга за пълнолетни лица с умствена изостаналост с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 50%, които, подпомагани от специалисти, водят относително самостоятелен начин на живот в среда, близка до семейната. Капацитетът на услугата е до 8 места.
В защитеното жилище се настаняват лица, притежаващи ЕР на ТЕЛК.

Защитено жилище за лица с психични разстройства

Форма на социална услуга за пълнолетни лица с психични разстройства с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 50%, които, подпомагани от специалисти, водят относително самостоятелен начин на живот в среда, близка до семейната. Капацитетът на услугата е до 8 места.
В защитеното жилище се настаняват лица, притежаващи ЕР на ТЕЛК.

Адреси, телефон за връзка и капацитет на всички защитени жилища в страната:

Благоевград

Адрес: ул. „Славянска“№46

Капацитет: 8 дупи

Телефон: 073/ 83 29 41

Бургас

Адрес: кв.Меден рудник, ул.“Кооператор“№32

Капацитет: 8 души

Телефон: 056/ 50 40 87

 

Адрес: кв. Меден рудник, бл. 62, ет.1

Капацитет: 6 души

Телефон: 0889 06 35 80

Варна

Адрес: жк Владислав Варненчик, бл.406, вх.23, ап.8

Капацитет: 8 души

Телефон: 052/ 52 05 54

Враца

Адрес: ул.“Беласица“№1, ет.4/ дясно крило/

Капацитет: 10 души

Телефон: 0894 40 51 61; 092/ 63 02 88

с. Главиница, обл.Силистра

Адрес: ул.“Витоша“№70

Капацитет: 8 души

Телефон: 086/ 36 22 15

с.Гложене

Адрес: ул. „Йонко Милев“№9

Капацитет: 10 души

Телефон: 091/ 60 22 06; 0879 94 30 05

Дулово, обл. Силистра

Адрес: ул.“Розова долина“ №37, ет.4

Капацитет: 8 души

Телефон: 0893 39 37 38

с.Замфир, общ.Лом

Адрес: няма информация

Капацитет: 10 души

Телефон: 0896 82 62 02

Кюстендил

Адрес: ул.“ Цар Симеон 1-ви“№44

Капацитет: 8 души

Телефон: няма информация

 

Адрес: ул. „Цар Асен“№7

Капацитет: 6 души

Телефон: няма информация

Ловеч

Адрес: ул.“Ал. Батенберг“№1

Капацитет: 8 души

Телефон: 068/ 60 35 97

Лом

Адрес: ул.“Бабуна“№20

Капацитет: 8 души

Телефон: няма информация

с. Макариополско,общ. Търговище

Адрес: няма информация

Капацитет: 8 души

Телефон: 0875 34 29 90

Монтана

Адрес: ул. “ Иван Вазов“№4

Капацитет: 9 души

Телефон: 096/ 37 07 07

Пловдив

Адрес: бул. „Цариградско шосе“№102, ет.3

Капацитет: 15 души

Телефон: 032/ 63 22 12; 032/ 62 20 20

с.Подгумер, обл.София-град

Адрес: р-н Нови Искър

Капацитет: 8 души

Телефон: 0877 92 36 59; 0879 82 79 89

с.Раздол, обл. Благоевград

Адрес: няма информация

Капацитет: 10 души

Телефон: 074/34 72 30

Русе

Адрес: жк Тракия, бул.“Тутракан“ №20

Капацитет: 8 души

Телефон: 082/ 84 53 79; 0887 11 26 21

 

Адрес: жк Тракия, бул“Тутракан“№20

Капацитет: 8 души

Телефон: 0885 71 32 00

Симитли

Адрес: ул.“Георги Димитров“№116, ет.2

Капацитет: 10 души

Телефон: 0882 44 48 62

Смядово, обл. Шумен

Адрес: ул. “ Баба Донка“№6А

Капацитет: 7 души

Телефон: 053/ 51 22 41

 

Адрес: ул.“Баба Донка“№6А

Капацитет: 9 души

Телефон: 053/ 51 22 41

 

Адрес: ул.“Баба Донка“№6А

Капацитет: 8 души

Телефон:053/ 51 22 41

София

Адрес: р-н Слатина, ул.“Роглец“№17, ет.2

Капацитет: 8 души

Телефон: 02/421 40 51

Търговище

Адрес: кв. Бряг, ул.“Цанко Церковски“№15

Капацитет: 8 души

Телефон: 0876 56 50 22

Адрес: кв. Бряг, ул.“Цанко Церковски“№15, партер

Капацитет: 4 души

Телефон: 0876 56 50 22

с.Царев брод, обл. Шумен

Адрес: ул.“ Вела Пеева“№2

Капацитет: 8 души

Телефон: 053/ 15 20 52

с.Чупрене, обл. Варна

Адрес: ул.“Асен Балкански“№8

Капацитет: 8 души

Телефон: 093/ 27 24 50; 0886 28 91 40

с. Янково, общ.Смядово

Адрес: ул.“Атанас Колев“№16

Капацитет: 8 души

Телефон: 0876 37 72 99

Източник: сайт на АСП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преходно жилище

Форма на социална услуга за пълнолетни лица с увреждания, осигуряваща настаняване на не повече от 8 лица и подкрепа от специалисти за придобиване на практически умения за водене на самостоятелен начин на живот и подготовката им за включване в живота на общността.