Коледна благотворителност


Скъпи приятели. Нека да се организираме и направим дарение по повод големия християнски празник Рождество Христово.
Идеята е на 24 декември, между 15 и 17 часа да се дават храни,хранителни продукти , които да се раздадат на
нуждаещи се.За целта искаме да ви призовем:
Ако можете да споделите за събитието на площад „Света Неделя“ в 15 часа( и след това) – до 17 часа, за да внесем лъч светлина в душите на най-онеправданите ни братя и сестри- най-възрастните от нас, инвалите и бездомните.
Отделно на място ще се събира информация и снимков материал, по желание естествено, за да се публикуват впоследствие на сайта.
Нека бъдем добри и човеколюбиви християни и да стоплим нечие сърце, на човек изпаднал в нищета!
Бог ще бъде с нас!

Дейности

В навечерието на Възкресение Христово ( Великден) отново, за 9 път зарадвахме мнозина бездомни лица в град София!

Петима добри християни, с помощ и на наши приятели, събрахме добра сума и дарихме 90 торби пълни с подходящи за празника храни и напитки. Във всяка торба имаше козунак, кисело мляко, айран, вафла, шоколад , сандвич ,чифт чорапи и душеспасителни четива. Дарението беше на обща сума 1108 лв. Вярваме, че сме допринесли така, че дори и тези хора да усетят силата на най-великия християнски празни- Възкресение Христово!

Това е касовата бележка за покупките!

Тук се благовества на бездомните.

Един от зарадваните човеци в нужда и без дом.

Както мъже, така и жени се редяха за храна и подаръци на този ден.

Някои от нуждаещите се получиха за  двама, трима или повече човеци- болящи, невръстни и т.н.

Вярваме, че стоплихме много сърца днес и дадохме малко топлина и любов на мнозина хора в нужда!!!

 

 

Преходно жилище

Това е форма на социална услуга за деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето от 15- до 18-годишна възраст, осигуряваща настаняване на не повече от 8 деца като мярка за закрила на детето и подкрепа от специалисти за придобиване на знания и практически умения за водене на относително самостоятелен начин на живот и подготовката им за включване в живота на общността.

Център за работа с деца на улицата

Комплекс от социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата, чрез индивидуална работа с детето и неговото семейство, семейно консултиране и подкрепа, медицински и санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване на децата, обучение в родителски умения.

Център за обществена подкрепа ( ЦОП)

Форма на социална услуга, в който се извършват дейности, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от резидентна грижа. В центъра се извършват: социално и психологическо консултиране на деца и семейства в риск; оценяване на родителски капацитет, посредничество в случаи на родителско отчуждение и конфликт при развод/раздяла, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми, реализиране на социални програми за деца и семейства в риск. Специалисти от персонала на центъра участват в мултидисциплинарни екипи по чл. 16, ал. 5 от Закона за социално подпомагане за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа и изготвяне на индивидуален план за подкрепа.

Център за настаняване от семеен тип ( ЦНСТ) за непълнолетни и малолетни лица

Място за живот в среда, близка до семейната, за ограничен брой лица – не повече от 15. Центърът може да се ползва в комбинация с други социални, здравни, образователни и други услуги и в съответствие с потребностите на настанените лица. В центъра се предоставя подкрепа на деца със/без увреждания.

Кризисен център

Комплекс от социални услуги за деца и/или лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, които се предоставят за срок до 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране на потребителите или социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция.

Дневен център за деца и/или младежи с тежки множествени увреждания

Форма на подкрепа на деца, младежи с над 90 на сто вид и степен на увреждане или трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ, в невъзможност за самообслужване, в които лицата се подпомагат от професионалисти с цел социално включване и превенция на настаняването им в специализирана институция. В дневните центрове са създадени условия за обслужване, отговарящи на ежедневните и рехабилитационните потребности на потребителите. Специалисти от персонала на дневните центрове участват в мултидисциплинарни екипи по чл. 16, ал. 5 от Закона за социално подпомагане за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа и изготвяне на индивидуален план за подкрепа. Капацитетът на социалната услуга е до 30 места.